ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

PLC กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
02 กรกฎาคม 2564
รร.แก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม Big Cleaning Day
09 มิถุนายน 2564
รร.คอนสารวิทยาคม