ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

"ขงจื่อสัญจร" โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
05 มีนาคม 2564
รร.แก้งคร้อวิทยา
Chaiyaphum Chemistry Test 2021
13 กุมภาพันธ์ 2564
รร.แก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
11 กุมภาพันธ์ 2564
รร.ภักดีชุมพลวิทยา