ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

สวัสดีปีใหม่ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
01 มกราคม 2565
รร.ภักดีชุมพลวิทยา
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียนที่ 2/2564
19 ธันวาคม 2564
รร.พระธาตุหนองสามหมื่น
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการตรวจ ATK
24 พฤจิกายน 2564
รร.แก้งคร้อวิทยา