ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ทำเนียบบุคลากรในสังกัด

กลุ่มอำนวยการ

นายชาตรี ทวีนาท

นายชาตรี ทวีนาท

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวอารยา ประยูรหาญ

นางสาวอารยา ประยูรหาญ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราธร พิพิธกุล

นางสาวจิราธร พิพิธกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศรีสุดา สุพิพัฒนโมลี

นางสาวศรีสุดา สุพิพัฒนโมลี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพฤกษชาติ กองพันธ์

นายพฤกษชาติ กองพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายบรรพต ใสสะอาด

นายบรรพต ใสสะอาด

ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

นายนุชากร พิเศษศรี

นายนุชากร พิเศษศรี

พนักงานพิมพ์ดีด

นางวานี เต็งชัยภูมิ

นางวานี เต็งชัยภูมิ

ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

นายสมศักดิ์ พลวุธ

นายสมศักดิ์ พลวุธ

ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

นายวีระศักดิ์ นาทสีทา

นายวีระศักดิ์ นาทสีทา

ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

นายสุรกรณ์ บุญกอบ

นายสุรกรณ์ บุญกอบ

ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

นายณัฐวุฒิ สอนสิน

นายณัฐวุฒิ สอนสิน

ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

นายวาสนา ปังชัยภูมิ

นายวาสนา ปังชัยภูมิ

ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ