ทำเนียบบุคลากรในสังกัด

กลุ่มอำนวยการ

นายชาตรี ทวีนาท

นายชาตรี ทวีนาท

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวอารยา ประยูรหาญ

นางสาวอารยา ประยูรหาญ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราธร พิพิธกุล

นางสาวจิราธร พิพิธกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศรีสุดา สุพิพัฒนโมลี

นางสาวศรีสุดา สุพิพัฒนโมลี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพฤกษชาติ กองพันธ์

นายพฤกษชาติ กองพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์

นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์

พนักงานราชการ

นายบรรพต ใสสะอาด

นายบรรพต ใสสะอาด

ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

นายธงชัย ปัสสาวะโพธิ์

นายธงชัย ปัสสาวะโพธิ์

พนักงานธุรการ

นายสมศักดิ์ พลวุธ

นายสมศักดิ์ พลวุธ

ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

นายวีระศักดิ์ นาทสีทา

นายวีระศักดิ์ นาทสีทา

ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

นางวานี เต็งชัยภูมิ

นางวานี เต็งชัยภูมิ

ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

นายณัฐวุฒิ สอนสิน

นายณัฐวุฒิ สอนสิน

ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ

นายสุรกรณ์ บุญกอบ

นายสุรกรณ์ บุญกอบ

ลูกจ้าง งานจ้างเหมาบริการ