ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

“วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564
18 มกราคม 2565
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สวัสดีปีใหม่ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
01 มกราคม 2565
รร.ภักดีชุมพลวิทยา
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียนที่ 2/2564
19 ธันวาคม 2564
รร.พระธาตุหนองสามหมื่น