นายอภิชาติ ป้องสีดา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 5656

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
นายอภิชาติ ป้องสีดา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ