วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP

อ่านแล้ว: 58

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โดยมีนายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เป็นประธานเปิดค่ายฯ 
และนางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานการ จัดกิจกรรม 
กิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานควบคู่กับการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกัน