อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2567
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล จังหวัดชัยภูมิ “อ.ก.ค.ศ. ขยับนิด สะกิดใจ พานำชัย ตามบทบาท”
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล จังหวัดชัยภูมิ “อ.ก.ค.ศ. ขยับนิด สะกิดใจ พานำชัย ตามบทบาท”
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Zoom Meeting
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อรับย้าย/รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งเลขที่ อ 38 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อรับย้าย/รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งเลขที่ อ 38 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไพรีพินาศ
พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไพรีพินาศ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ปฐมนิเทศและให้โอวาทในการทำงาน แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ปฐมนิเทศและให้โอวาทในการทำงาน แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ “เรียนดี มีความสุข”
โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ “เรียนดี มีความสุข”
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2567
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2567
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการค้นหาความโดนเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการค้นหาความโดนเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่2/2567
การประชุม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่2/2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สพม.ชัยภูมิ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สพม.ชัยภูมิ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาระดับจังหวัดเพื่อรับ เครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.(OBEC Special)" จำนวน 11 ด้าน 93 รายการ
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาระดับจังหวัดเพื่อรับ เครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.(OBEC Special)" จำนวน 11 ด้าน 93 รายการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน" วันที่ 21 มิถุนายน 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน" วันที่ 21 มิถุนายน 2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2567
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 2 ราย และพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 ราย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย และพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 ราย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
การผู้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1  ณ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
การผู้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ