การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ

เอกสารด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี