การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ

แผนการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการ และนโยบายการปฏิบัติราชการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ผลการสอบ O-NET
แผนยุทธศาตร์/แผนพัฒนาหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 - 2570

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน