การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ

คู่มือ แนวทาง ขั้นตอน และมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ และแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์