Youtube : สพม.ชัยภูมิ

Facebook : สพม.ชัยภูมิ

Emai : webmaster@sesao30.go.th

"สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง"

- วิสัยทัศน์ สพม.ชัยภูมิ -

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด"

- ค่านิยมองค์กร สพม.ชัยภูมิ -

การรายงานข้อมูล ITA Online

บริการออนไลน์ (E-Service) และ สำนักงานออนไลน์ (E-Office)

ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

03 พฤษภาคม 66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดส...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

03 พฤษภาคม 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 เมษายน 66

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฎิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

26 เมษายน 66

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

07 เมษายน 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2 จำนวน ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 เมษายน 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 มีนาคม 66

ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ขอรื้อถอนโรงเรียนคอนสวรรค์ และโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จำนวน 2 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 มีนาคม 66

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2 จำนวน 3 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 มีนาคม 66

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 กุมภาพันธ์ 66

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

23 พฤษภาคม 66

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสำนักงานเข...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

09 พฤษภาคม 66

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

21 เมษายน 66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพระราชดำริและโรงเ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 มกราคม 66

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูโครงการตามพร...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

11 มกราคม 66

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

รร.เจียงทองพิทยาคม

15 ตุลาคม 65

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ผลงานนวัตก...

รร.เจียงทองพิทยาคม

04 ตุลาคม 65

การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

เว็บมาสเตอร์

14 กันยายน 65

รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564

เว็บมาสเตอร์

14 กันยายน 65

รับรางวัลระดับชาติสพฐ.ด้านการจัดการ Coding ประเภท unplugged

รร.สตรีชัยภูมิ

07 กันยายน 65

คลังอัลบั้มภาพกิจกรรม