Youtube : สพม.ชัยภูมิ

Facebook : สพม.ชัยภูมิ

Emai : webmaster@sesao30.go.th

"สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง"

- วิสัยทัศน์ สพม.ชัยภูมิ -

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด"

- ค่านิยมองค์กร สพม.ชัยภูมิ -

บริการออนไลน์ (E-Service) และ สำนักงานออนไลน์ (E-Office)

ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วสมเวทีเสวนาและขมนิทรรศการในงาน "ครูในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูปล่อยแสง สำแพงพลังโ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 มิถุนายน 65

การประกวดเรียงความ และภาพถ่าย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

07 มิถุนายน 65

มาตราการเเก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 มิถุนายน 65

เผยแพร่คลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

01 มิถุนายน 65

ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 พฤษภาคม 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

22 มีนาคม 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนท่ามะไฟหวาน...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

17 มีนาคม 65

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

08 มีนาคม 65

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระัดบมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

07 มีนาคม 65

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

10 กุมภาพันธ์ 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

07 มีนาคม 65

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมา...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

04 มีนาคม 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

01 มีนาคม 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

22 กุมภาพันธ์ 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

18 กุมภาพันธ์ 65

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม สังกัด อ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2022-02-09 00:00:00

การถอดบทเรียน : กรณีศึกษาการเกิดอุทกภัยในสถานศึกษา เพื่อวางแผนในการป้องกันอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตพื...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2021-12-13 00:00:00

รายงานผลการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2021-09-08 00:00:00

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2021-07-27 00:00:00

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิท...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2021-07-27 00:00:00

คลังอัลบั้มภาพกิจกรรม