Youtube : สพม.ชัยภูมิ

Facebook : สพม.ชัยภูมิ

Emai : webmaster@sesao30.go.th

"สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง"

- วิสัยทัศน์ สพม.ชัยภูมิ -

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด"

- ค่านิยมองค์กร สพม.ชัยภูมิ -

ปฏิทินกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566

นับถอยหลังศิลปหัตถกรรม สพม.ชัยภูมิ ปี 2566

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 48

นับถอยหลังกีฬาโซนหุบเขา 2566

บริการออนไลน์ (E-Service) และ สำนักงานออนไลน์ (E-Office)

ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

การประกวดบทกวีไฮกุ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30 พฤศจิกายน 66

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30 พฤศจิกายน 66

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมรส่วนร่วม Festival ออนซอนชัยภูมิ ช่วงที่ 1...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30 พฤศจิกายน 66

ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสู่สมรรณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA (ภาคกล...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 พฤศจิกายน 66

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ"เรื่องดีๆที่บ้านฉัน"ปีที่ 3 ประจำปีงบ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 พฤศจิกายน 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2 จำนวน ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 เมษายน 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 มีนาคม 66

ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ขอรื้อถอนโรงเรียนคอนสวรรค์ และโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จำนวน 2 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 มีนาคม 66

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2 จำนวน 3 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 มีนาคม 66

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 กุมภาพันธ์ 66

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22 พฤศจิกายน 66

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22 พฤศจิกายน 66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 พฤศจิกายน 66

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เข้ารับราชกา...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30 ตุลาคม 66

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการฯ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราช...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 ตุลาคม 66

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน “ต้นน้ำซี” โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้...

รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

07 พฤศจิกายน 66

รายงานการประะมิโครงการนิเทศออนไลน์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวในการเสริมทักษาอาชีพและชีวิตของนักเรียน สังกัด ...

เว็บมาสเตอร์

03 กรกฎาคม 66

วิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...

เว็บมาสเตอร์

03 กรกฎาคม 66

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู เรื่องอนุกรมเรขาคณิต

เว็บมาสเตอร์

30 มิถุนายน 66

การพฒั นาทักษะการคิดและการแก้ปaญหา เรcอื งภาคตัดกรวย โดยใชโ้ ปรแกรม Geogebra และโปรแกรม Desmos

เว็บมาสเตอร์

30 มิถุนายน 66

คลังอัลบั้มภาพกิจกรรม