Youtube : สพม.ชัยภูมิ

Facebook : สพม.ชัยภูมิ

Emai : webmaster@sesao30.go.th

"สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง"

- วิสัยทัศน์ สพม.ชัยภูมิ -

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด"

- ค่านิยมองค์กร สพม.ชัยภูมิ -

ITA สถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ

บริการออนไลน์ (E-Service) และ สำนักงานออนไลน์ (E-Office)

ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

ประชาสัมพัฯธ์โครงการออกแบบบทเรียนคณิตศาสตร์ที่มีความหมาย

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 กันยายน 66

ประชาสัมพันธ์โครงการ LRU A-Math Awards ครั้งที่ 8 และ LRU Vedic Math Awards ครั้งที่ 4...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 กันยายน 66

ประชาสัมพันธ์วารสาร อบจ.ชัยภูมิ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 กันยายน 66

ประชาสัมพันธ์วารสาร อบจ.ชัยภูมิ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 กันยายน 66

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการออนไลน์ เวทคณิตเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนระดับประถมศึกษา ตามเกณ์ศ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 กันยายน 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2 จำนวน ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 เมษายน 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 มีนาคม 66

ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ขอรื้อถอนโรงเรียนคอนสวรรค์ และโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จำนวน 2 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 มีนาคม 66

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 2 จำนวน 3 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 มีนาคม 66

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 รายการ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 กุมภาพันธ์ 66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเ...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 กันยายน 66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 กันยายน 66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

24 สิงหาคม 66

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ มาบรรจุแล...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

24 สิงหาคม 66

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูฯ และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

24 สิงหาคม 66

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

รร.แก้งคร้อวิทยา

20 กรกฎาคม 66

รายงานการประะมิโครงการนิเทศออนไลน์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวในการเสริมทักษาอาชีพและชีวิตของนักเรียน สังกัด ...

เว็บมาสเตอร์

03 กรกฎาคม 66

วิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...

เว็บมาสเตอร์

03 กรกฎาคม 66

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู เรื่องอนุกรมเรขาคณิต

เว็บมาสเตอร์

30 มิถุนายน 66

การพฒั นาทักษะการคิดและการแก้ปaญหา เรcอื งภาคตัดกรวย โดยใชโ้ ปรแกรม Geogebra และโปรแกรม Desmos

เว็บมาสเตอร์

30 มิถุนายน 66

คลังอัลบั้มภาพกิจกรรม