Youtube : สพม.ชัยภูมิ

Facebook : สพม.ชัยภูมิ

Emai : webmaster@sesao30.go.th

"สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง"

- วิสัยทัศน์ สพม.ชัยภูมิ -

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด"

- ค่านิยมองค์กร สพม.ชัยภูมิ -

บริการออนไลน์ (E-Service) และ สำนักงานออนไลน์ (E-Office)

ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

กลุ่มอำนวยการ

08 สิงหาคม 65

ประชาสัมพันธ์โครงการ "แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้...

กลุ่มอำนวยการ

04 สิงหาคม 65

การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไ...

กลุ่มอำนวยการ

02 สิงหาคม 65

ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการอาคารคุรุสัมมนาคาร (หอพัก) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

กลุ่มอำนวยการ

01 สิงหาคม 65

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออเฉียงเหน...

กลุ่มอำนวยการ

22 กรกฎาคม 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

22 มีนาคม 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนท่ามะไฟหวาน...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

17 มีนาคม 65

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

08 มีนาคม 65

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระัดบมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

07 มีนาคม 65

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

10 กุมภาพันธ์ 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

07 มีนาคม 65

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมา...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

04 มีนาคม 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

01 มีนาคม 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

22 กุมภาพันธ์ 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

18 กุมภาพันธ์ 65

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร...

รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

26 กรกฎาคม 65

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569)

รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

22 กรกฎาคม 65

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม สังกัด อ...

เว็บมาสเตอร์

09 กุมภาพันธ์ 65

การถอดบทเรียน : กรณีศึกษาการเกิดอุทกภัยในสถานศึกษา เพื่อวางแผนในการป้องกันอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตพื...

เว็บมาสเตอร์

13 ธันวาคม 64

รายงานผลการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ด้วยศ...

เว็บมาสเตอร์

08 กันยายน 64

คลังอัลบั้มภาพกิจกรรม