แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู เรื่องอนุกรมเรขาคณิต

อ่านแล้ว: 4838

1. ชื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องอนุกรมเรขาคณิต

2. ชื่อผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ชื่อ นายณรงฤทธิ์ สกุล ปลอดโคกสูง
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โทร 098-5637759 E-mail narongrit@cb.ac.th

3. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 แนวทางที่ 1 แสวงหานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จากแหล้งต้าง ๆ ที่เคยมีผู้สร้างหรือทำไว้แล้ว แล้วนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่

4. ประเภทของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
 
อนุกรมเรขาคณิต_ครูณรงค์ฤทธิ์.pdf