วิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคการศึกษา 13

อ่านแล้ว: 4729

วิจัยเรื่อง: ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคการศึกษา 13

ผู้วิจัย  นางวนิชา ประยูรพันธุ์
ปีการศึกษา  2564 
 
วิจัยนางวนิชา__ประยูรพันธุ์_สพม.ชย.pdf