รายงานการประะมิโครงการนิเทศออนไลน์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวในการเสริมทักษาอาชีพและชีวิตของนักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 4752

ชื่อการวิจัย  | รายงานการประเมินโครงการนิเทศออนไลน3เพื่อพัฒนาครูแนะแนวในการเสริมทักษะอาชีพและชีวิตของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ผู้วิจัย  นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์
ปีการศึกษา  2564
นางสาวอรัณฌญา__รักษาพันธุ์.pdf