ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน จำนวน 5 รายการ ของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

อ่านแล้ว: 253

ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง.pdf