การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยก ตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยการจัดการเรียนรู้แบบ ACEร่วมกับเทคนิคตั๋วออก

อ่านแล้ว: 4278

1. ชื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยก
ตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยการจัดการเรียนรู้แบบ ACEร่วมกับเทคนิคตั๋วออก

2. ชื่อผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ชื่อ นายเทพชา สกุล บารมี
โรงเรียน นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โทร 087 795 5886 E-mail teppacha@npwr.ac.th

3. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
O แนวทางที่ 1 แสวงหานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ที่เคยมีผู้สร้าง
หรือท าไว้แล้ว แล้วน ามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่
O แนวทางที่ 2 การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ขึ้นใหม่

4. ประเภทของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
O สื่อการจัดการเรียนรู้
O เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ 
 
การแยกตัวประกอบ_ครูเทพชา.pdf