การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 153

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.pdf