การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 4201

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.pdf