ศูนย์ HCEC โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21

อ่านแล้ว: 2778

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 11 - 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ศูนย์ HCEC โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกับศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสรรถนะครูภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านช่องทางออนไลน์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมชัยภูมิ และนายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม