โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ

อ่านแล้ว: 2786

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 (Smart phone Video Production) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรคือ นายชาตรี ทวีนาท ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชย. โดยมีนายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด