โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการตรวจ ATK

อ่านแล้ว: 744

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลแก้งคร้อ สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)ในสถานศึกษา โดยวิธีการตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน มีจำนวนผู้เข้าตรวจทั้งสิ้น ๒,๘๕๐ คน มีผลการตรวจเป็นลบทุกคน ในการนี้ขอขอบคุณนางสาวสุกัญญา กุญสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ, นายแพทย์วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ, นายดรุณ บุญหนา สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจบุคลากร และนักเรียนในการตรวจ ATK ณ อาคารโดมอเนกประสงค์