วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายรุ่งโรจน์ มณีกูล ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริม Soft Power มาตรฐานนาฏศิลป์ไทย “รำวงมาตรฐาน”

อ่านแล้ว: 83

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายรุ่งโรจน์ มณีกูล ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ส่งเสริม Soft Power มาตรฐานนาฏศิลป์ไทย “รำวงมาตรฐาน” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power 
บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ห้องประชุม LC1 (401) อาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) 
ครูวรรณพินี สุขสม นาฏศิลปินทักษะพิเศษ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร , ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ (โขน ละคร และดนตรี) กรมศิลปากร