โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมประชุมการกลั่นกรอง ความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

อ่านแล้ว: 117

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา ระดับจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.
(OBEC Special)” พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ มณีกูล เป็นคณะกรรมการพิจาราณากลั่นกรองความโดดเด่น ด้านสุนทรียศาสตร์ ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล