การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

อ่านแล้ว: 108

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
             วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย นายอาทิตย์ เรียงสาทรว่าที่ร้อยเอกพงษ์อรัญ สุพล และนางสาววิภา พิงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 7 ณ ห้องประชุม A312 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาดังนี้ ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ ว่าที่ร้อยตรี ชุมพร วงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ นายจักรกริช แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม นางวนิชา ประยูรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย ศึกษานิเทศ และนางรุ่งเรือง รักษ์มณี นักวิชาการชำนาญการพิเศษ