วันที่ 11 มิถุนายน 2567 รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จากสพม.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 168

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
  
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จากสพม.ชัยภูมิ 
1.นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ 2.นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
3.นายปรีดา นิตยารส ศึกษานิเทศก์ 4.นายรุ่งเรือง รักษ์มณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 5.นางปิยะนันท์ มโนธรรม 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 6.นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ 7.นายนิธิภัทร์ สมานชัย ช่างโยธา 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา