การอบรม "Apple In Education" มุ่งพัฒนาทักษะครูสู่ศตวรรษที่ 21

อ่านแล้ว: 234

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
             วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 99 ปี นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "APPLE IN EDUCATION" จัดโดยกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล การอบรมครั้งนี้มุ่งหวังพัฒนาความรู้และทักษะให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย กระตุ้นกระบวนการคิดแบบใหม่ และนำเสนอแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
             ในพิธีเปิดการอบรม นายกีฬา รัตนีย์ศรีบัณฑิต กล่าวว่า เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาในปัจจุบัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักเรียน และเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคต ตอบสนองนโยบาย การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (ANYWHERE ANYTIME)
             การอบรมในครั้งนี้ คุณกัณรัศ ลิ้มรวมทรัพย์ APPLE PROFESSIONAL LEARNING SPECALIST เป็นวิทยากรในการอบรม วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน IPAD สำหรับการศึกษา การใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เข้าร่วมอบรมต่างรู้สึกพึงพอใจกับเนื้อหาและกิจกรรมการอบรม ต่างเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนและช่วยพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีของตนเองให้ดียิ่งขึ้น