วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 2 มีนาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 239

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 2 มีนาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายประยูร มังกร ผอ.ร.ร.ภักดีชุมพลวิทยา เป็นหัวหน้าสนามสอบ นายวิศณุ แก้วไตรรัตน์ รองผอ.ร.ร.เจียงทองพิทยาคม ตัวแทนศูนย์
ประสานงาน การจัดสอบ ประจำสนามสอบภักดีชุมพลวิทยา นางสาวสุพิชชา เลิศขามป้อม เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
นายณัฐดนัย โมขุนทด กรรมการคุมสอบ นางสาวพลอยรสา แสงลุน เจ้าหน้าที่ระบบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อาคารภักดีชุมพลประทานพร โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ