วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 958

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายนพดล กาญจนางกูล ผอ.ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา หัวหน้าสนามสอบ นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ และ นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการ คณะครู กรรมการกลาง ให้การต้อนรับ 
คณะกรรมการคุมสอบ ณ อาคารภักดีชุมพลประทานพร โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา