วันที่ 29 มกราคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยม

อ่านแล้ว: 842

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่  29  มกราคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการ นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผอ.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ นางวิริยะสมร บัวทอง ศึกษานิเทศก์ นางจิโรบล เคาภูเขียว ศึกษานิเทศ โดยมี นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ  นายศิริชัย อ้อนอุบล  รองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา