วันที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านแล้ว: 812

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่  25  มกราคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น