วันที่ 23 มกราคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านแล้ว: 596

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่  23  มกราคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมงคลบพิตร  ตลาดน้ำอโยธยา  ณ จ.พระนครศรีอยุธยา