วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งโครงงานเข้าประกวด เครื่องอบมะขามหวานแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์

อ่านแล้ว: 907

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่  19  มกราคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งโครงงานเข้าประกวด เครื่องอบมะขามหวานแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ กิจกรรมการประกวดโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตามโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดย 1.นางสาวสุจิตตา ปัญญาวงศ์ 2.นางสาวอารียา หาญชัย 3.นางสาววรัฐญา ไพสิทธิ์  ครูผู้ฝึกสอน นางสาคร เนียนไธสง  นางสาววนิดา  พลแสน โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ