วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

อ่านแล้ว: 944

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่  19  มกราคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนววยการ  นายศิริชัย อ้อนอุบล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   และ หัวหน้ากลุ่มงาน   ประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองสอบถามให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน  ณ หอประชุม 9 ปี  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา