โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ สู่อาชีพในฝัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

อ่านแล้ว: 584

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้งานแนะแนวโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ สู่อาชีพในฝัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โดยมีนางวาสนา นาเสถียร ครูชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ร่วมแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างเรียน เทคนิคในการเรียน ประโยชน์ของการศึกษา โดยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีรายชื่อดังต่อนี้ 1.พ.จ.อ.ขวัญประชา โพธิ์ทิพย์วงศ์ เจ้าหน้าที่เทคนิค ส.ทร.5 พัทยา 2.พ.จ.อ.อาวุธ หงส์พรม ช่างอาวุธใต้น้ำ กรมสรรพาวุธทหารเรือ 3.พ.จ.อ.กฤษดา โพธิ์ทิพย์วงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลแหลมทอง 4.นางสาวสุนิษา เมืองดู่ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านลาดชุมพล 5.นางพลจุรี เปาะศิริ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล 6.นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์ ตำแหน่งครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้กับผู้เรียนเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม