โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 5632

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 26 กันยายน 2566 นายธรรมนูญวิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วย นายอภิชาติ ป้องสีดา นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการและครูผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อเข้ารับรางวัล โดยมี ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ให้เกียรติมอบรางวัล ดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมได้รับโล่เกียรติยศ ชนะเลิศ เป็นสถานศึกษาขนาดกลางที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน O-NET & AFL
2. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้เกียรติบัตรผลงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับคุณภาพ A
3. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง และขอแสดงความยินดีกับ
      นายธรรมนูญ  วิชาหา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง
      นายวิชัย  น้อยลา ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 
4. นายประมวล  แนวสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยพหุปัญญาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ 5 Courageous Hats (Courage to Help) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ