นายณัฐดนัย โมขุนทด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 6312

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
นายณัฐดนัย โมขุนทด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ