โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 1089

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประธานกรรมการ นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย รองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ กรรมการ นางรุ่งเรือง รักษ์มณี นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ สพม.ชัยภูมิ กรรมการ และนางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.ชัยภูมิ กรรมการ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้แนวทางการพัฒนาคำแนะนำในการประเมินในครั้งนี้