กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 527

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพสถิตวิทยา โดยท่านผู้อำนวยการสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระวิทยากร พระรุ่ง  ติสวโร ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิมุตตาราม พระชาญฉกาจ ญาณทสฺสี วัดทรงศิลาพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ พระปลัดทองใส สุจิตฺโต วัดเขาวงศ์พระจันทร์ให้การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน และท่านผู้อำนวยการสิมาพร ลิ้มไพบูลย์  พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 เข้าร่วมอบรมและดูแลนักเรียนในการอบรมในครั้งนี้