กิจกรรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

อ่านแล้ว: 517

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด นักเรียนมีลักษณะกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการประกวด TW THE IDOL และแข่งขันการแสดงต่างๆ ของนักเรียน ทั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมากและกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นเวทีที่ให้นักเรียนได้แสดงกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นอย่างดี