โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รับการนิเทศพัฒนาครูส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเชื่อมโยงอาชีพและเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จาก สพม.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 407

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รับการนิเทศพัฒนาครูส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเชื่อมโยงอาชีพและเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ตามความถนัดของตนเองที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง และนวัตกร ทั้งนี้โรงเรียนเทพสถิตวิทยา นำโดยรองผู้อำนวยการธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ และรองผู้อำนวยการศศิพร ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้การต้อนรับและรับการนิเทศครั้งนี้