ประเมินวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA

อ่านแล้ว: 510

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 6 มิถุนายน 2566  นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ปรึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA โดยมีดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการ นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการ ดร.สมจิตร มุ่งกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นางสาวลัสดา กองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ และนางวราลักษณ์ สีระคาม ศึกษานิเทศก์ สพม.ขอนแก่น กรรมการ ในโอกาสนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ คณะผู้บริหารในเขตพื้นที่บริการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้  ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ