ประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2566

อ่านแล้ว: 534

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประธานกรรมการ นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีต ผอ.สพป.สระแก้วเขต 1) กรรมการ นายสุชาติ รักษาชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการ นางสาวกาญจนา  ประทุมวงศ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.ชัยภูมิ กรรมการ นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ  กรรมการ นางรุ่งเรือง รักษ์มณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.ชัยภูมิ กรรมการ คณะกรรมการ การประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม