โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

อ่านแล้ว: 459

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 คณะกรรมการนิเทศ  นางวนิชา ประยูรพันธุ์  นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์  ศึกษานิเทศก์
โดยมี นายประยูร มังกร  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิพนธ์  อาจนิยม   นายพรวิชัย  บุญแก้ว   รองผู้อำนวยการ  และ คณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา