โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการของ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ในโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

อ่านแล้ว: 392

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงพยาบาลภักดีชุมพล เข้ามาให้ความรู้ กับคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการฝึกใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED

หลักสูตรจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ