โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้ดำเนินการทดสอบ (DigitalTesting) การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รอบสอบที่ 2

อ่านแล้ว: 514

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพสวิทยา พร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้า
กรรมการคุมสอบได้ดำเนินการทดสอบ (DigitalTesting) การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รอบสอบที่ 2 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร
ภักตีชุมพลประทานพร โรงเรียนภักตีชุมพลวิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบระบบจำนวน 60 คน