ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ่านแล้ว: 455

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระศักดิ์ พลมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ประธานกรรมการ)
นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา (กรรมการ)
นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม (กรรมการและเลขานุการ)
นางสาวเขมิกา  สาทัน ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ นายภาวัติ ภูมิคอนสาร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม.ชัยภูมิ และคณะครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม