วันที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้ดำเนินการทดสอบ (Digital Testing) การทดสอบทางการศึกษาชั้นพื้นฐาน (O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 609

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 27 มกราคม 2566 นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา พร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่
ระบบห้องสอบ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ได้ดำเนินการทดสอบ (Digital Testing)
การทดสอบทางการศึกษาชั้นพื้นฐาน (O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รอบสอบที่ 3 เวลา
10.30- 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารภักดีชุมพลประทานพร โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา มีนักเรียน
เข้าร่วมทดสอบระบบจำนวน 45 คน
กลุ่มบริหารวิชาการ
044-133112 http://www.pdws.ac.th งานวิชาการ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา