ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 14

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 25 มกราคม 2566 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีดร. วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประธานกรรมการ ดร.นพดล กาญจนางกูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการ ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ กรรมการ และนางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ