นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 507

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 25 มกราคม 2566 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีดร. วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประธานกรรมการ ดร.นพดล กาญจนางกูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการ ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ กรรมการ และนางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ