วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และมอบเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)

อ่านแล้ว: 540

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  และมอบเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) โดย นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน มีจำนวน 201 คน นักเรียนได้รับทุนละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 301,500 บาท และนักเรียนได้รับ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) มีจำนวน 107 คน ได้รับทุนละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 160,500 บาท รวมนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 308 คน รวมเป็นเงิน 462,000 บาท ซึ่งทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ ณ อาคารภักดีชุมพลประทานพร