วันที่ 25 มกราคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสพม.ชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 627

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 25 มกราคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสพม.ชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คณะกรรมการนิเทศ นายวีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี นายนพดล กาญจนางกูร ผอ.โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธาน นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศีกษานิเทศก์ กรรมการ นางสาวเขมิกา  สาทัน ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ  โดยมีนายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการ นายพรวิชัย บุญแก้ว รองผู้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา