วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 ณโรงเรียนเมืองพญาแล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 594

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา   ได้เข้าร่วมงาน วันครู ครั้งที่ 67 ณโรงเรียนเมืองพญาแล โดยมพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ ผู้บริหารคณะครู “ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น” ปี 2566 จาก นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.ชัยภูมิ  1.นายไพบูลย์  ก้อนเงิน  2.นางขัตติยา อำคาศักดิ์ 3.นางสาคร เนียนไธสง และคณะครูที่ได้รับ เกียรติบัตร “คุรุภักดี” 1.นายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการ 2.นางกาญจนา สีสัตย์ซื่อ 3.นาวสาวอรทัย สวัสดิ์นที   4.นายไกรวุฒิ สำราญใจ    5.นางสาวอรวรรณ  พิมพ์จันทร์   6.นางสาวอภิญญา กิจอุดมสุข   8.นางสาวยุพิน ผลจัตุรัส  ณ โรงเรียนแหลมทอง   อ.ภักดีชุมพล   จ.ชัยภูมิ   ช่วงบ่าย   มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครู ครั้งที่ 67   ณ โรงเรียนเมืองพญาแล  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ